HistoSchool (LEADER Lëtzebuerg West)

HistoSchool (LEADER Lëtzebuerg West)

De LEADER Lëtzebuerg West invitéiert op d'Aweiung vum Projet HistoSchool
Donneschdes, de 14. Oktober 2021
um 17:00 Auer an der Aler Schmelz zu Stengefort (rue Collart).

D'Ausstellung ass op fir de Public vu 14:00 bis 18:00 Auer.
Covid-Check Event (Schnelltester sur place).
 
Weider Informatiounen :