5. Mamer Geschichtsdag - 19.-21.06.2015 - CIPA Mamer

 

Vorträge / Conférences

 

 21.06.15:30

Virtrag

 Sport a Politik vun 1933 bis 1939

am Spigel vun der Philatélie

(Ralph LETSCH)

 

 

 21.06.16:30

Vortrag

 Luxemburger als Zwangsarbeiter

an der Autobahn in der Eifel (1939-1942)

(Wolfgang SCHMITT-KOELZER)

 

Ausstellung / Exposition

 

Mamer im 1. Weltkrieg (Mamer Geschicht asbl)

 

Mamer 1939-1940 (Mamer Geschicht asbl)

 

Die Schicksale der Mamer Juden (1933-1945) (Mamer Geschicht asbl)