8. Mamer Geschichtsdag - 2018 - CIPA Mamer

 

1. Teil / Partie 1

„Brécken an der Gemeng Mamer“

26.-28.10.2018 10:00-18:00 : Exposition – Ausstellung

28.10.2018 16:00-16:45 (Dimache / Sonntag) : Conférence - Vortrag

CIPA/HPPA Mamer : Festsaal / Salle des fêtes

(Entrée libre et gratuite   -   Eintritt frei und gratis)

 

2. Teil / Partie 2

Zweete Weltkrich : Mamer 1943   &   Ëmsiidlung & Konzentratiounslager

3.963 Lëtzebuerger goufen tëscht 1940 a 1945 an e Konzen-tratiounslager gestach oder koumen an de Prisong; 791 vun hinne si gestuerwen. 4.165 Persounen goufen tëscht 1942 a 1945 ëmgesidelt; 78 vun hinne si gestuerwen.

07.-09.12.2018 10:00-18:00 : Exposition - Ausstellung

07.12.2018 19:00-21:00  (Vendredi - Freitag) : Soirée de conférences – Vortragsabend

avec / mit : Jean-Claude MULLER
- Chef du Service de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale auprès du Ministère d’Etat

CIPA/HPPA Mamer : Festsaal / Salle des fêtes

(Entrée libre et gratuite   -   Eintritt frei und gratis)