9. MAMER GESCHICHTSDAG - 2019 : "2. Weltkrich - MAMER 1944"

09.10.2019 16:00-17:40 : FILM "Léif Lëtzebuerger ... D'Grande-Duchesse am Exil 1940-1945" (op lëtzebuergesch) (CIPA Mamer)
09.10.2019 19:00-20:40 : FILM "Léif Lëtzebuerger ... D'Grande-Duchesse am Exil 1940-1945" (in English) (CIPA Mamer)
 
12.10.2019 10:00-17:00 : EXPO "2. Weltkrich - MAMER 1944" (CIPA Mamer)
12.10.2019 15:00-15:35 : Conférence "MAMER 1944" (en français) avec film documentaire (CIPA Mamer)
12.10.2019 16:00-16:35 : Konferenz "MAMER 1944" (op lëtzebuergesch) mat Dokumentarfilm (CIPA Mamer)
12.10.2019 19:00-20:40 : FILM "Léif Lëtzebuerger ... D'Grande-Duchesse am Exil 1940-1945" (en français) (Mamer Schlass)
 
13.10.2019 10:00-17:00 : EXPO "2. Weltkrich - MAMER 1944" (CIPA Mamer)
13.10.2019 14:00-17:00 : EXPO "Véhicules militaires américains de la Seconde Guerre mondiale - QUADRIGA asbl - Amerikanische Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg" (CIPA Mamer)
13.10.2019 15:00-15:35 : Conférence "MAMER 1944" (en français) avec film documentaire (CIPA Mamer)
13.10.2019 16:00-16:35 : Konferenz "MAMER 1944" (op lëtzebuergesch) mat Dokumentarfilm (CIPA Mamer)